Tarihi Bilgiler

Tarihi Bilgiler


Tarihi Bilgiler

Avrupa da ilk elçilikleri lll. Ahmet açmıştır.

Orhun Yazıtları nın yazarı Yolluğ Tigin dir.

Osmanlıda ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır.

Osmanlı da ilk para Osman Bey tarafından bastırılmıştır.

Osmanlı nın Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma İstanbul Antlaşması dır.

Osmanlı padişahlarından ilk halife olan Yavuz Sultan Selim dir.

Türkiye İran sınırı 1639 Karsı-Şirin Antlaşması yla çizilmiştir.

Bizans İmparatorluğu nun kuruluş tarihi 330, yıkılış tarihi 1453 tür.

Osmanlı nın Bizans ile yaptığı ilk savaş Koyulhisar Şavaşı dır.

İstanbul ilk kez Yıldırım Beyazıd tarafından kuşatılmıştır.

1555 Amasya Antlaşması Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk antlaşmadır.

Osmanlı da ilk altın para Fatih Sultan Mehmet  döneminde bastırılmıştır.

Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti dir.

Osmanlı da ilk kapitülasyonlar Fransızlar a verilmiştir.

Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur.

Osmanlı da havan topu ilk kez İstanbul un fethinde kullanılmıştır.

Osmanlı Haçlılar ile ilk kez 1364 Sırp Sındığı Savaşı nda karşılaşmıştır.

Osmanlıda ilk dış borç İngiltere den alınmıştır.

Osmanlı da ilk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırılmıştır.

İlk Osmanlı padişahı Osman bey’dir

Osmanlı nın ilk başkenti Söğüt tür 

İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa dır

Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü ilk kez İstanbul’un fethiyle sağlanmıştır. 

Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otlukbeli savaşı dır 

Oğlu tarafından tahtan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2.Beyazıt’tır 

İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur

Osmanlı nın Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir 

Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe savaşıdır 

İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur

Top ilk defa 1. Kosova Savaşı nda kullanılmıştır 

Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murat döneminde kurulmuştur 

Tımar sistemi ilk defa 1. Murat döneminde oluşturulmuştur.

İlk mali teşkilat 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. 

Osmanlı Devletinin ilk yenilgisini 1388 Ploşnik Savaşı’dır 

Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova dır.

Osmanlı ya katılan ilk beylik Karesioğulları beyliğidir.

İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır 

Akdeniz’de fethedilen ilk ada Rodos’tur. 

Kanuni’nin Rumeli ye yaptığı ilk sefer Belgrat Seferidir.

Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır.

Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.

İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murat tır. 

Osmanlı ile Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne Segedin Antlaşmasıdır. 

İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır 

İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur 

Osmanlı da halk ilk defa I.Meşrutiyetle yönetime katılmıştır. 

Osmanlı halkı ilk defa I. Meşrutiyet seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. 

İlk deniz savaşı Venedikliler ile yapılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır. 

Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.

Fatih kanunnamesi Osmanlı nın ilk yazılı kanunlarıdır. 

İlk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır. 

Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır. 

Osmanlı nın kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir. 

İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur. 

İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir. 

Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz  Türk Gölü haline gelmiştir. 

Topçu ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur 

İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir 

Osmanlı da ilk vakıf Orhan Bey döneminde kurulmuştur 

İlk divan teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştur

Cülus bahşişi ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde verilmiştir. 
 
Osmanlı nın İran’la yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır

Türk tarihinde ilk defa siyasi partiler I. Meşrutiyet döneminde kurulmuştur. 

ilk kurulan siyasi parti ittihat ve terakki partisidir. 

Batıya sefer düzenlemeyen ilk padişah Yavuz Sultan Selim dir 

Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk gölü haline gelmiştir. 


    Yorumlar

    ⚫İÇERİKLERİN KOPYALANMASI YASAKTIR. DMCA.com Protection Status